VOORWOORD

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van thuis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 9OOO uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool ? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. We hebben voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind.

Vanzelfsprekend is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben.

 

 

DEEL I : INFORMATIE

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

EEN EERSTE KENNISMAKING

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen. Onze leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

We zijn een christelijk geïnspireerde school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen.

We willen kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen.

We vertellen de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag maar natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft.

WAT WE BELANGRIJK VINDEN OP SCHOOL :

 • De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel.
 • Er is ook aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 • De school richt zich op de toekomst : nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma.
 • Er is geregeld wederzijds contact tussen ouders en leerkrachten.

 

WAT LEERT MIJN KIND OP DEZE SCHOOL ?

We proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen veel nadruk omdat ze de basis vormen voor elke andere ontwikkeling.

KLEUTERAFDELING

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het schoolse dagritme. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit kent een vervolg bij de oudste kleuters, maar hier hebben de kleuterleidsters een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven.

De schooldag bij de kleuters begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug om een nieuwe activiteit op te starten. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken en op de speelplaats.

In de kleuterklassen werken we aan de hand van thema’s ( school, vakantie, herfst, lente, enz. ). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming. In elke klas is er een klaspop ( Jules, Pompom… ) die de activiteiten aanbrengt, mee beleeft en voor sommige kleuters onmisbaar is in de klas.

We vinden het belangrijk dat een kind regelmatig en stipt naar de kleuterschool komt. We voeren regelmatig observaties uit om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren zodat de kleuters, wanneer ze daaraan toe zijn, de lagere school kunnen aanvatten.

LAGER ONDERWIJS

De lagere school heeft een gestructureerdere manier van werken. Ook de inrichting van de lokalen is anders.

We gaan uit van een lessentabel van 28 lesuren per week. Gemiddeld wordt er 6 uur besteed aan taalactiviteiten, 7 uur aan rekenactiviteiten, 4 of 5 uur aan wereldverkennende activiteiten, 2 uur aan expressie, 3 uur aan godsdienst. Voor lichamelijke opvoeding is op weekbasis 2 uur beschikbaar. In de derde graad krijgen de leerlingen 2,5 u. per week les in de Franse taal.

De speeltijd voor en na de middag bedraagt een kwartier. De middagpauze duurt 1 uur en 15 min.

De vakken beter bekeken.

Godsdienst

We zijn een katholieke school. We staan ook open voor kinderen uit gezinnen met andere geloofsopvattingen. In de praktijk van elke dag zal tijdens de lessen aandacht besteed worden aan het leren kennen , vieren en beleven van het geloof. Wij gebruiken de methode “Manna”. Deze werd erkend door de godsdienstinspectie.

Rekenen

We gebruiken de methode “ Rekensprong Plus”. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. Voor de duidelijkheid hanteren we één standaardmethode. In de hogere klassen leren de kinderen zelfstandiger problemen oplossen. Uit het hoofd een aantal rekensommen kunnen oplossen gaat vooraf aan het cijferend rekenen. De tafels van vermenigvuldigen en delen zijn dan ook onmisbaar en moeten steeds paraat gekend zijn.

Taal

Voor taal werken we met de methode “ Tijd voor Taal. Accent “. Taal is het middel bij uitstek om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen.

Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook veel aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening op een aanvaardbare manier onder woorden te brengen.

Lezen

In het eerste leerjaar beginnen de kinderen met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode " Veilig leren lezen ” de KIM-versie . Vanuit basiswoorden worden letters losgemaakt die nadien terug worden samengevoegd tot nieuwe woorden.

Wanneer de leestechniek wat onder de knie is, verschuift het accent naar het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na.

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. Op geregelde tijdstippen mogen de kinderen in de klasbibliotheek boeken ontlenen en we stimuleren de kinderen om ook thuis geregeld een boek of een verhaal te lezen.

Computeronderwijs

Computers zijn als hulpmiddel in ons onderwijs niet meer weg te denken. Bij diverse aspecten kunnen computerprogramma’s een duidelijke meerwaarde betekenen t.o.v. het gewone lesgeven.

Voor alle vakken zoeken we naar goede software, die de leer- en vormingsprocessen in de klas ondersteunen. Ook beschikt de school reeds over enkele digitale schoolborden. We bereiden de leerlingen voor op de nieuwe vormen van (elektronische ) communicatie en informatieverspreiding. Regelmatig vullen we de schoolwebsite aan met nieuws uit de klassen. Op onze schoolwebsite vindt u tevens diverse oefeningen om de leervakonderdelen van thuis uit verder in te oefenen.

Schrijven

Onze school hanteert de schrijfmethode D’Haese. Dit is een rechtshellend verbonden schrift. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren.

Frans

In het vijfde en zesde leerjaar wordt Franse les gegeven met de methode “En action” De kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Praten met elkaar is belangrijker dan correct Frans schrijven.

Wereldoriëntatie en verkeer

We praten op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. We hanteren hiervoor de methode "Mundo " maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukken van leerlingen enz.

Expressie

Voor de expressievakken volgen we geen methode. Ook hier streven we kwaliteit na. Echter het eindproduct is niet het belangrijkste. Veel voornamer is het proces dat de kinderen doorlopen bij het creëren. Zo leren ze vorm geven aan hun ideeën op een eigen unieke wijze.

Lichamelijke opvoeding

In de kleuterklassen worden er dagelijks bewegingsmomentjes ingelast : dansen bij een liedje, uitbeelden van… Tweemaal in de week gaan de kleuters naar de sporthal om te turnen.

De leerlingen van de lagere school gaan éénmaal per veertien dagen zwemmen in het intercommunaal zwembad te Maaseik. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan éénmaal per maand. In die week krijgen ze nog één uur lichamelijke opvoeding. De week dat ze niet gaan zwemmen, staan er twee uur lichamelijke opvoeding op het lesrooster.

ONZE SCHOOL : EEN FIJNE SCHOOL

We streven ernaar dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het best. We zorgen op school voor een ongedwongen sfeer. Er is veel aandacht voor leefregels. We hebben respect voor elkaar en we gaan eerbiedig om met de eigen spullen en die van een ander. Eerbied en respect staan bij ons hoog in het vaandel. Gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat en er wordt gestreefd naar een verhindering van de overtreding.

Op onze school leren kinderen niet alleen iets, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen te respecteren.

Een goede prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk dat kinderen op school presteren, maar prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Sommige leerlingen kunnen iets bijna foutloos maken, terwijl anderen met heel veel moeite en evt. door gebruik te maken van hulpmiddelen de helft foutloos maken. In de verwerkingsfase van een les zijn er dan ook leerlingen die zelfstandig werken en anderen die hulp(middelen) gebruiken of o.l.v. de leerkracht werken.

Jaarlijks zijn er allerlei vieringen die bedoeld zijn om de goede sfeer op school te bevorderen en afwisselend per klas of met de hele school gevierd worden.

 • De maandopeningen
 • Sinterklaasfeest
 • De kerstviering
 • Carnaval
 • Pasen
 • Eerste communie
 • Schoolreis
 • Schoolfeest

 

ONDERWIJS OP MAAT

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker zij die moeite hebben met het leren of die er juist erg goed in zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra uitleg of mag gebruik maken van hulpmiddelen. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten.

We zijn klassikaal georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten in dezelfde klas. De leerkrachten proberen de leerstof te geven die bij uw kind past. Maar dat lukt niet altijd, omdat de problemen bij kinderen soms heel complex en divers zijn. Voor leerlingen met vastgestelde leerstoornissen is er extra aandacht.

Ook GON-begeleiding is mogelijk indien dit voorgeschreven wordt.

Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor worden voortdurend alle leerkrachten bijgeschoold. Onze schoolbegeleidster Mevr. R. Bielen helpt ons daarbij.

Natuurlijk kunnen niet alle achterstanden door een klasleerkracht weggewerkt worden. Soms is extra hulp nodig evt. van een logopediste, GON-begeleiding, kinesist…. Als ouder kunt u thuis ook meehelpen. Daarom is het goed al deze hulp onderling op elkaar af te stemmen. Daarvoor houden wij geregeld gesprekken met alle betrokken hulpverleners.

Als u als ouder problemen over uw kind wil bespreken, doet u dat in eerste instantie met de klasleerkracht. Zij/hij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep.

In onze school is juf. Annick deeltijds vrijgesteld om zowel de leerkracht als de leerlingen te ondersteunen en zo extra zorg te kunnen geven aan hen die dit nodig hebben.

Soms is een onderzoek door de CLB-dienst noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieperliggende oorzaken. Zo’n onderzoek gebeurt enkel als u erom vraagt en de resultaten worden samen met u besproken. Daarna wordt gekeken hoe we dit op school kunnen ondervangen.

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan in overleg met de ouders het besluit om hun kind evt. een jaar over te laten doen. Dit gebeurt vooral als een kind op meerdere punten erg achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Ook komt het wel eens voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak een aangepast programma volgt. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet de eindtermen van de basisschool waardoor het geen recht heeft op een getuigschrift basisonderwijs.

 

 

KWALITEITSVERBETERING

Op een aantal manieren werken we aan verdere kwaliteitsverbetering : werken met goede methodes, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs.

 • Kwaliteitsverbetering door goede methodes

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethodes. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag : Kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit ?

Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methodes op of er voor beide groepen voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methodes voldoen aan de eindtermen die de overheid vooropstelt.

 • Kwaliteitsverbetering door goed personeel

Nog belangrijker dan de methodes die een school gebruikt, zijn de mensen die op een school werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden.

Onze leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg om hun handelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar twee studiedagen, elke maand een personeelsvergadering en volgen de leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen verrichten.

 • Kwaliteitsverbetering door het leerlingvolgsysteem

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met toetsen. Om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle objectieve informatie op over een leerling.

Op het rapport kunt u niet steeds zien hoeveel vooruitgang een leerling boekt. Een zeven in november en een zeven in maart zeggen niets over de feitelijke vooruitgang. De toetsen die wij bij het volgsysteem gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over Vlaanderen. Daardoor is het mogelijk de resultaten objectief te vergelijken. Dit systeem biedt ons daarom een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben.

De toetsen die we afnemen, bestrijken de deelgebieden van wiskunde en spelling.

 • Kwaliteit van ons onderwijs

Op het einde van het zesde leerjaar doen onze leerlingen mee aan de interdiocesane proeven. Deze toetsen geven een beeld van het behaalde resultaat van ons onderwijs. De uitslagen van deze proeven kunnen we vergelijken met de gemiddelde score in Vlaanderen. Zo kunnen we onrechtstreeks zien op welke onderdelen we goed scoren of onder het gemiddelde zitten.

Na het zesde leerjaar gaat uw kind over naar het secundair onderwijs. Welke richting daarin voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie, aanleg of studiehouding van uw kind. Met onderwijs op maat proberen we het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van secundair onderwijs terechtkomt.

De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende keuzemogelijkheden en ze bezoeken een aantal scholen. Voor de ouders is er een algemene informatiebijeenkomst over het studieaanbod in het secundair onderwijs. In de loop van het jaar hebben bijna alle secundaire scholen een open-deur-dag die u met uw kind kan gaan bezoeken.

SAMENWERKING MET DE OUDERS

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van relevante gebeurtenissen thuis die invloed hebben op uw kind op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.

 • Maandkrant


In de eerste week van iedere maand ontvangt u een maandkrantje. Hierin zijn de data van alle activiteiten van die maand opgenomen. Verder vindt u er een toelichting bij bepaalde activiteiten. Ook de ouderraad gebruikt deze weg om iedereen te informeren.

 • Organisatie van de oudercontacten


In de loop van het schooljaar organiseren wij oudercontacten voor alle ouders van alle klassen. Vooraf ontvangt iedereen een schriftelijke uitnodiging.

Bij het begin van het schooljaar nodigt de titularis van elke klas alle ouders uit op een avondvergadering. De leerkracht stelt dan de werking van de klas voor aan de ouders. Leerstof, klasgewoontes, werkwijzen en allerlei afspraken die voor iedereen hetzelfde zijn komen aan bod. Die avond wordt er niet over individuele kinderen gesproken. Voor alle ouders is het een unieke kans om veel praktische afspraken te leren kennen zodat nadien misverstanden worden vermeden.

In oktober nodigt elke titularis van de lagere school de ouders uit voor een vrijblijvend gesprek over hun kind. Niet alleen het leren zelf kan dan aan bod komen. De aanleiding voor het samenkomen kan ook het gedrag zijn van de leerling, de leerhouding, aandachtsproblemen, afspraken rond huistaken of lessen, het inschakelen van buitenschoolse hulp zoals logopedie of kinesitherapie, het welbevinden of de inzet van het kind….. maar ook de vaststelling dat de leerling meerbegaafd is of speciale talenten heeft.

Voor de kleuters is er in de maand februari of maart een oudercontact. Mensen die dit wensen kunnen een individueel gesprek hebben met de leerkracht om na te gaan hoe hun kind het doet in de klas, welke zijn interesses zijn, waar het graag mee speelt, maar ook waar het nog moeite mee heeft of waar extra aandacht voor nodig is.

In het begin van het schooljaar of bij het einde van de zomervakantie is er een informatie-avond. U maakt er kennis met de leerkracht van uw kind. Zij geven u informatie over wat er dat schooljaar in de klas van uw kind gaat gebeuren.

 • Rapportbesprekingen


Na het kerstrapport en op het einde van het schooljaar nodigen wij iedereen uit het rapport persoonlijk af te halen en de bekomen resultaten te bespreken.

Wanneer wij dit nodig achten, nodigen wij u tussentijds uit voor een aanvullend gesprek.

Wij zijn steeds bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kan u altijd een afspraak maken.

WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL ?

Onze school heeft 1 vestigingsplaats : Langstraat 24 te Elen.
De kleuterschool huisvest 4 kleuterklassen ( van 2,5 tot 5 jaar ).
De lagere school omvat 6 leerjaren ( van 6 tot 12 jaar ).
Aan de hand van de beschikbare lestijden ( berekend volgens het totaal aantal ingeschreven leerlingen ) worden de klassen ingedeeld. Ook het secretariaat is hier gevestigd.
         Tel. : 089/56.53.44
         GSM : 0474/62.00.83
         Fax : 089/56.53.44
         e-mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
         website : www.basisschool-elen.be

Leerkrachtenteam

Directie                  Marinette Leenders

2,5 j. kleuters          juf. An Dexters
3 j. kleuters            juf. Sonja Hoeven
kinderverzorgster     juf. Mariëlle Holtof
4j. kleuters             juf. Linda Geuskens

5j. kleuters             juf. Annemie Driessens
ondersteuning                   juf. Iris Dirkx
bewegingsopvoeding          Mr. Jos Muermans

Eerste leerjaar                  juf. Inge Neyens en juf. Goele Willen ( deeltijds )
Tweede leerjaar       juf. Gerty Hermans
Derde leerjaar                   juf. Annick Otten en juf. Goele Willen ( deeltijds )
Zorg                      juf. Annick Otten
Vierde leerjaar         juf. Iris Op ’t Eijnde
Vijfde leerjaar          juf. Sofie Henckens en juf. Martiene Vanthoor
Zesde leerjaar                   juf. Tine Rutten
Bewegingsopvoeding          juf. Karen Coenen
ICT-ondersteuning    Mr. Lucien Hermans en Mr. Bart Merken
Preventiebeleid        Mr. Jos Vrinssen
Administratie           juf. Sabine Dreezen

Schoolbestuur

* Schooljaar : de periode van 1 september tot en met 30 juni
* Schoolbestuur :
         - Benaming : vzw KBELS Steenkuilstraat 55 3650 Dilsen-Stokkem
         Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is          verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke
         voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ze is ook verantwoordelijk
         voor de benoeming van het personeel en neemt de eindverantwoordelijkheid.
         - Samenstelling :
         Voorzitter :    Dhr. Jean-Marie Bisschops
         Secretaris :    Mevr. Rosette Merlo
         Leden :         Dhr. Ronny Conings
                            Dhr. Jan Moors
                            Mevr. Ghislaine Vandeboel

Scholengemeenschap :
           
- Benaming : Eycker Katholieke Basisscholen Maasland
         - Samenstelling : VBS "De Startbaan" Lanklaar, VBS "Uiterwaard" Stokkem, VBS "De
         Twinkelaar" Elen, BuBao "De Wikke" Maaseik, Kleuterschool "De Beverburcht"
         Maaseik en Lagere school "De Boomgaard" Maaseik.

* Klassenraad : directie en leerkrachten van de betrokken leerlingengroepen.

* Ouderraad : werkt mee aan de schoolorganisatie. Zij ondersteunen de school bij verschillende initiatieven zoals schoolfeest, zomerfeest, kerstmarkt,.... Zij denken mee over het beleid door actief deel te nemen aan de schoolraad.
         Voorzitster :            Mevr. Vanderveken - Vandebroek
         Ondervoorzitster      Mevr. Stevens - Opsteyn
         Penningmeester       Dhr. Praet
         Leden                    Mevr. Moonen-Sleven, Mevr. Mardaga-Drijkoningen, Mevr.                                  Claessens-Van Kwikkelberghe , Mevr. Koch - Aerden, Dhr.                                    Houben en Mevr. Mestrom - Hubert


* Schoolraad : is een inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten en lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Samen overleggen ze over schoolreglement, organisatie, schoolrekening, veiligheid, gezondheid ...
         Voorzitter :    Dhr. Erik Praet
         Secretaris :    Mevr. Marinette Leenders
         Personeel :    Mevr. Gerty Hermans, Mevr. Linda Geuskens
         Ouders :       Dhr. Erik Praet, Mevr. Peggy Koch - Aerden
         Lok. gem. :   Dhr. Jos Aegten, Mevr. Lyda Van den Bruel - Spits

* LOC : inspraakorgaan met vertegenwoordigers uit het schoolteam en eigen schoolbestuur. Zij overleggen over alle personeelszaken zoals arbeidsreglement, arbeidsvoorwaarden, taakverdeling ...

* CLB : Vrij CLB Maasland Vossenbergstraat 12 3680 Maaseik Tel. 089/36.57.80 Hier kunnen ouders terecht voor vragen over studiekeuze, studierichtingen, leerproblemen, preventieve gezondheidszorg en vaccinaties, opvoedings- en gedragsproblemen.
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen :- het leren en studeren
         - de onderwijsloopbaan
         - de preventieve gezondheidszorg
         - het psychisch en sociaal functioneren


Organisatie van de school

Schooluren

         Voormiddag   van 8u30 tot 12u05
         Namiddag      van 13u20 tot 15u15

De lessen starten elke dag om 8u30. Elke leerkracht is minstens om 8u15 op school aanwezig. Na het einde van de lessen ( om 15u15 en op woensdag om 12u05 ) is er een kwartier toezicht gegarandeerd.

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen die gebruik maken van de stedelijke kinderopvang ’t Kadeeke worden door hen tijdig naar school gebracht en ook ter plaatse afgehaald.

Mensen die omwille van welke reden dan ook geen gebruik maken van deze opvang kunnen sinds enkele jaren op school terecht voor naschoolse opvang.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 17u30

De bijdrage ( eenmaal per maand te betalen ) hiervoor bedraagt € 1,50 per kind per dag. ’s Morgens worden de kinderen opgevangen op de speelplaats of evt. in de gang ( zeker in de winterperiode ) vanaf 8u. Voor 8u. is er niemand aanwezig op school en zijn uw kinderen zonder toezicht.

Tijdens de middagpauze worden de kinderen die naar huis gaan eten terug verwacht vanaf 12u50.

HUISWERK, AGENDA EN RAPPORT

Huiswerk
In de lagere school krijgen de kinderen drie tot vier keer per week een huistaak en/of les mee. Dit is normaal op maandag, dinsdag, donderdag en evt. vrijdag maar kan door omstandigheden ook op een andere dag.

Zeker vanaf de derde graad kunnen er dagelijks lessen en/of opzoekingswerk opgelegd worden. Er wordt dan ook bijzonder aandacht geschonken aan het leren leren, het plannen, het organiseren van vooraf opgegeven taken die tegen een bepaalde dag moeten klaar zijn.

Elke taak is een herhaling of inoefening van reeds geziene leerstof in de klas. Soms kan het ook een voorbereiding zijn.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat uw kind de taken alleen oplost. Het is wel belangrijk dat u uw kind aanmoedigt om eraan te beginnen en controleert of alle taken zijn uitgevoerd.

Corrigeren, lesgeven of zelf oplossen is verkeerd. Het veroorzaakt een foutief beeld bij de leerkracht over de mogelijkheden van uw kind.

Agenda

Alle taken en lessen worden zorgvuldig genoteerd in het agenda van de leerling. Allerlei mededelingen worden erin geschreven. Ook de ouders kunnen er een boodschap voor de leerkracht in noteren. Schenk dus dagelijks aandacht aan dat agenda ! Het is een handige vorm van communicatie in de lagere school. Tenminste wekelijks verwachten we ook een handtekening ter controle.

Rapport

Op het einde van elk trimester krijgen de kinderen van de lagere school een individueel rapport mee naar huis. Het is goed hier de nodige aandacht aan te schenken en het met uw kind te bespreken. Vergelijken met andere kinderen uit de klas wordt niet gedaan. We bespreken de resultaten in verhouding tot de individuele talenten en de persoonlijke inzet.

Aangezien ieder kind andere gaven en talenten maar ook gebreken heeft, is het oneerlijk klasgenoten met elkaar te vergelijken. Wie zich inzet, verdient een pluim.

Samenwerking
Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan steeds een afspraakmaken met de directeur of met de klasleerkracht. Op geregelde tijdstippen organiseren we oudercontacten.

De organisatie van de oudercontacten

Ouders die contact willen opnemen met de school nemen eerst contact op met de directie. Rechtstreeks naar de klas stappen zonder voorafgaande afspraak wordt niet gewaardeerd en stoort het klasgebeuren.
- Driemaal per jaar worden de ouders van de lagere school uitgenodigd voor een persoonlijk contact.     
         * Eind oktober voor een gesprek i.v.m. de aanpassing aan de nieuwe klas
         * Na de eerste reeks proefwerken om de leervorderingen te bespreken
         * Op het einde van het schooljaar

- De ouders van de kleuters worden in de helft van het schooljaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
- Een afspraak met de klasleerkracht of directie is altijd mogelijk. Tijdens de lesuren of onaangekondigd kan dit niet, tenzij in noodgevallen.

Samenwerking

Met externen
Centrum voor leerlingenbegeleiding ( CLB )
         Onze school werkt samen met het VCLB MAASLAND afdeling Maaseik.
         Adres : Vossenbergstraat 12
                   3680 Maaseik
                   Tel. 089/36.57.80
                   Contactpersoon CLB : Dhr. Tommy Breuls
                   Psycho-sociaal medewerkster : Mevr. Ingrid Luys
                   Verpleegster : Mevr. Miranda Valkeners
                   Dokter : Mevr. Johanna Milis


Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure regelgeving Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Diocesane pedagogische begeleiding
         Adres : Tulpinstraat 75
                   3500 Hasselt
                   Tel. 011/26 44 60
                   www.diohasselt.be

Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap
         Ressortinspecteur     Dhr. Paul Lemmens
                                      Grotestraat 128
                                      3631 Maasmechelen-Boorsem

         Inspectie Rooms-Katholieke godsdienst    Dhr. Rik Snijkers
                                                                  Koning Albertlaan 43
                                                                  3680 Maaseik

Lokaal overlegplatform
         Voorzitter :    Mevr. Marita Leyssen
         Adres :                   Rozenlaan te Dilsen-Stokkem
         E-mail :         Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Commissie inzake leerlingenrechten
         Adres :         Commissie inzake leerlingenrechten
                   t.a.v. Daphne Rombauts ( Basisonderwijs )
                   H. Consciencegebouw 2A25
                   Koning Albert-II laan 15
                   1210 Brussel

Commissie Zorgvuldig Bestuur
         Adres :         Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
                   AGODI
                   t.a.v. Marleen Broucke
                   Adviseur
                   Kamer 1C 24
                   Koning Albert II-laan 15
                   1210 Brussel

 

 


VOORWOORD

 

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van thuis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 9OOO uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool ? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. We hebben voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind.

Vanzelfsprekend is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben.

 

DEEL I : INFORMATIE

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

 

EEN EERSTE KENNISMAKING

 

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen. Onze leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

We zijn een christelijk geïnspireerde school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen.

We willen kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen.

We vertellen de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag maar natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft.

 

WAT WE BELANGRIJK VINDEN OP SCHOOL :

 • De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel.
 • Er is ook aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 • De school richt zich op de toekomst : nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma.
 • Er is geregeld wederzijds contact tussen ouders en leerkrachten.

 

WAT LEERT MIJN KIND OP DEZE SCHOOL ?

 

We proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen veel nadruk omdat ze de basis vormen voor elke andere ontwikkeling.

 

KLEUTERAFDELING

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het schoolse dagritme. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit kent een vervolg bij de oudste kleuters, maar hier hebben de kleuterleidsters een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven.

De schooldag bij de kleuters begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug om een nieuwe activiteit op te starten. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken en op de speelplaats.

In de kleuterklassen werken we aan de hand van thema’s ( school, vakantie, herfst, lente, enz. ). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming. In elke klas is er een klaspop ( Jules, Pompom… ) die de activiteiten aanbrengt, mee beleeft en voor sommige kleuters onmisbaar is in de klas.

We vinden het belangrijk dat een kind regelmatig en stipt naar de kleuterschool komt. We voeren regelmatig observaties uit om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren zodat de kleuters, wanneer ze daaraan toe zijn, de lagere school kunnen aanvatten.

 

LAGER ONDERWIJS

De lagere school heeft een gestructureerdere manier van werken. Ook de inrichting van de lokalen is anders.

We gaan uit van een lessentabel van 28 lesuren per week. Gemiddeld wordt er 6 uur besteed aan taalactiviteiten, 7 uur aan rekenactiviteiten, 4 of 5 uur aan wereldverkennende activiteiten, 2 uur aan expressie, 3 uur aan godsdienst. Voor lichamelijke opvoeding is op weekbasis 2 uur beschikbaar. In de derde graad krijgen de leerlingen 2,5 u. per week les in de Franse taal.

De speeltijd voor en na de middag bedraagt een kwartier. De middagpauze duurt  1 uur en 15 min.

 

De vakken beter bekeken.

Godsdienst

We zijn een katholieke school. We staan ook open voor kinderen uit gezinnen met andere geloofsopvattingen. In de praktijk van elke dag zal tijdens de lessen aandacht besteed worden aan het leren kennen , vieren en beleven van het geloof.  Wij gebruiken de methode “Manna”. Deze werd erkend door de godsdienstinspectie.

Rekenen

We gebruiken de methode “ Rekensprong Plus”. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. Voor de duidelijkheid hanteren we één standaardmethode. In de hogere klassen leren de kinderen zelfstandiger problemen oplossen. Uit het hoofd een aantal rekensommen kunnen oplossen gaat vooraf aan het cijferend rekenen. De tafels van vermenigvuldigen en delen zijn dan ook onmisbaar en moeten steeds paraat gekend zijn.

Taal

Voor taal werken we met de methode “ Tijd voor Taal. Accent “. Taal is het middel bij uitstek om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen.

Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook veel aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening op een aanvaardbare manier onder woorden te brengen.

 

Lezen

In het eerste leerjaar beginnen de kinderen met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode " Veilig leren lezen ” de KIM-versie . Vanuit basiswoorden worden letters losgemaakt die nadien terug worden samengevoegd tot nieuwe woorden.

Wanneer de leestechniek wat onder de knie is, verschuift het accent naar het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na.

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. Op geregelde tijdstippen mogen de kinderen in de klasbibliotheek boeken ontlenen en we stimuleren de kinderen om ook thuis geregeld een boek of een verhaal te lezen.

Computeronderwijs

Computers zijn als hulpmiddel in ons onderwijs niet meer weg te denken. Bij diverse aspecten kunnen computerprogramma’s een duidelijke meerwaarde betekenen t.o.v. het gewone lesgeven.

Voor alle vakken zoeken we naar goede software, die de leer- en vormingsprocessen in de klas ondersteunen. Ook beschikt de school reeds over enkele digitale schoolborden. We bereiden de leerlingen voor op de nieuwe vormen van (elektronische ) communicatie en informatieverspreiding. Regelmatig vullen we de schoolwebsite aan met nieuws uit de klassen. Op onze schoolwebsite vindt u tevens diverse oefeningen om de leervakonderdelen van thuis uit verder in te oefenen.

Schrijven

Onze school hanteert de schrijfmethode D’Haese. Dit is een rechtshellend verbonden schrift. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren.

Frans

In het vijfde en zesde leerjaar wordt Franse les gegeven met de methode “En action”  De kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Praten met elkaar is belangrijker dan correct Frans schrijven.

Wereldoriëntatie en verkeer

We praten op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. We hanteren hiervoor de methode "Mundo "  maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukken van leerlingen enz.

Expressie

Voor de expressievakken volgen we geen methode. Ook hier streven we kwaliteit na. Echter het eindproduct is niet het belangrijkste. Veel voornamer is het proces dat de kinderen doorlopen bij het creëren. Zo leren ze vorm geven aan hun ideeën op een eigen unieke wijze.

Lichamelijke opvoeding

In de kleuterklassen worden er dagelijks bewegingsmomentjes ingelast : dansen bij een liedje, uitbeelden van… Tweemaal in de week gaan de kleuters naar de sporthal om te turnen.

De leerlingen van de lagere school gaan éénmaal per veertien dagen zwemmen in het intercommunaal zwembad te Maaseik. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan éénmaal per maand. In die week krijgen ze nog één uur lichamelijke opvoeding. De week dat ze niet gaan zwemmen, staan er twee uur lichamelijke opvoeding op het lesrooster.

 

ONZE SCHOOL : EEN FIJNE SCHOOL

 

We streven ernaar dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het best. We zorgen op school voor een ongedwongen sfeer. Er is veel aandacht voor leefregels. We hebben respect voor elkaar en we gaan eerbiedig om met de eigen spullen en die van een ander. Eerbied en respect staan bij ons hoog in het vaandel. Gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat en er wordt gestreefd naar een verhindering van de overtreding.

Op onze school leren kinderen niet alleen iets, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen te respecteren.

Een goede prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk dat kinderen op school presteren, maar prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Sommige leerlingen kunnen iets bijna foutloos maken, terwijl anderen met heel veel moeite en evt. door gebruik te maken van hulpmiddelen de helft foutloos maken. In de verwerkingsfase van een les zijn er dan ook leerlingen die zelfstandig werken en anderen die hulp(middelen) gebruiken of o.l.v. de leerkracht werken.

Jaarlijks zijn er allerlei vieringen die bedoeld zijn om de goede sfeer op school te bevorderen en afwisselend per klas of met de hele school gevierd worden.

 • De maandopeningen
 • Sinterklaasfeest
 • De kerstviering
 • Carnaval
 • Pasen
 • Eerste communie
 • Schoolreis
 • Schoolfeest

 

 

ONDERWIJS OP MAAT

 

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker zij die moeite hebben met het leren of die er juist erg goed in zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra uitleg of mag gebruik maken van hulpmiddelen. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten.

We zijn klassikaal georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten in dezelfde klas. De leerkrachten proberen de leerstof te geven die bij uw kind past. Maar dat lukt niet altijd, omdat de problemen bij kinderen soms heel complex en divers zijn. Voor leerlingen met vastgestelde leerstoornissen is er extra aandacht.

Ook GON-begeleiding is mogelijk indien dit voorgeschreven wordt.

Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor worden voortdurend alle leerkrachten bijgeschoold. Onze schoolbegeleidster Mevr. R. Bielen helpt ons daarbij.

Natuurlijk kunnen niet alle achterstanden door een klasleerkracht weggewerkt worden. Soms is extra hulp nodig evt. van een logopediste, GON-begeleiding, kinesist…. Als ouder kunt u thuis ook meehelpen. Daarom is het goed al deze hulp onderling op elkaar af te stemmen. Daarvoor houden wij geregeld gesprekken met alle betrokken hulpverleners.

Als u als ouder problemen over uw kind wil bespreken, doet u dat in eerste instantie met de klasleerkracht. Zij/hij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep.

In onze school is juf. Annick deeltijds vrijgesteld om zowel de leerkracht als de leerlingen te ondersteunen en zo extra zorg te kunnen geven aan hen die dit nodig hebben.

Soms is een onderzoek door de CLB-dienst noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieperliggende oorzaken. Zo’n onderzoek gebeurt enkel als u erom vraagt en de resultaten worden samen met u besproken. Daarna wordt gekeken hoe we dit op school kunnen ondervangen.

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan in overleg met de ouders het besluit om hun kind evt. een jaar over te laten doen. Dit gebeurt vooral als een kind op meerdere punten erg achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Ook komt het wel eens voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak een aangepast programma volgt. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet de eindtermen van de basisschool waardoor het geen recht heeft op een getuigschrift basisonderwijs.

 

 

KWALITEITSVERBETERING

 

Op een aantal manieren werken we aan verdere kwaliteitsverbetering : werken met goede methodes, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs.

 • Kwaliteitsverbetering door goede methodes

 

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethodes. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag : Kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit ?

Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methodes op of er voor beide groepen voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methodes voldoen aan de eindtermen die de overheid vooropstelt.

 • Kwaliteitsverbetering door goed personeel

 

Nog belangrijker dan de methodes die een school gebruikt, zijn de mensen die op een school werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden.

Onze leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg om hun handelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar twee studiedagen, elke maand een personeelsvergadering en volgen de leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen verrichten.

 • Kwaliteitsverbetering door het leerlingvolgsysteem

 

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met toetsen. Om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle objectieve informatie op over een leerling.

Op het rapport kunt u niet steeds zien hoeveel vooruitgang een leerling boekt. Een zeven in november en een zeven in maart zeggen niets over de feitelijke vooruitgang. De toetsen die wij bij het volgsysteem gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over Vlaanderen. Daardoor is het mogelijk de resultaten objectief te vergelijken. Dit systeem biedt ons daarom een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben.

De toetsen die we afnemen, bestrijken de deelgebieden van wiskunde en spelling.

 • Kwaliteit van ons onderwijs

 

Op het einde van het zesde leerjaar doen onze leerlingen mee aan de interdiocesane proeven. Deze toetsen geven een beeld van het behaalde resultaat van ons onderwijs. De uitslagen van deze proeven kunnen we vergelijken met de gemiddelde score in Vlaanderen. Zo kunnen we onrechtstreeks zien op welke onderdelen we goed scoren of onder het gemiddelde zitten.

Na het zesde leerjaar gaat uw kind over naar het secundair onderwijs. Welke richting daarin voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie, aanleg of studiehouding van uw kind. Met onderwijs op maat proberen we het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van secundair onderwijs terechtkomt.

De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende keuzemogelijkheden en ze bezoeken een aantal scholen. Voor de ouders is er een algemene informatiebijeenkomst over het studieaanbod in het secundair onderwijs. In de loop van het jaar hebben bijna alle secundaire scholen een open-deur-dag die u met uw kind kan gaan bezoeken.

 

SAMENWERKING MET DE OUDERS

 

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van relevante gebeurtenissen thuis die invloed hebben op uw kind op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.

 • Maandkrant


In de eerste week van iedere maand ontvangt u een maandkrantje. Hierin zijn de data van alle activiteiten van die maand opgenomen. Verder vindt u er een toelichting bij bepaalde activiteiten. Ook de ouderraad gebruikt deze weg om iedereen te informeren.

 • Organisatie van de oudercontacten


In de loop van het schooljaar organiseren wij oudercontacten voor alle ouders van alle klassen. Vooraf ontvangt iedereen een schriftelijke uitnodiging.

Bij het begin van het schooljaar nodigt de titularis van elke klas alle ouders uit op een avondvergadering. De leerkracht stelt dan de werking van de klas voor aan de ouders. Leerstof, klasgewoontes, werkwijzen en allerlei afspraken die voor iedereen hetzelfde zijn komen aan bod. Die avond wordt er niet over individuele kinderen gesproken. Voor alle ouders is het een unieke kans om veel praktische afspraken te leren kennen zodat nadien misverstanden worden vermeden.

In oktober nodigt elke titularis van de lagere school de ouders uit voor een vrijblijvend gesprek over hun kind. Niet alleen het leren zelf kan dan aan bod komen. De aanleiding voor het samenkomen kan ook het gedrag zijn van de leerling, de leerhouding, aandachtsproblemen, afspraken rond huistaken of lessen, het inschakelen van buitenschoolse hulp zoals logopedie of kinesitherapie, het welbevinden of de inzet van het kind….. maar ook de vaststelling dat de leerling meerbegaafd is of speciale talenten heeft.

Voor de kleuters is er in de maand februari of maart een oudercontact. Mensen die dit wensen kunnen een individueel gesprek hebben met de leerkracht om na te gaan hoe hun kind het doet in de klas, welke zijn interesses zijn, waar het graag mee speelt, maar ook waar het nog moeite mee heeft of waar extra aandacht voor nodig is.

In het begin van het schooljaar of bij het einde van de zomervakantie is er een informatie-avond. U maakt er kennis met de leerkracht van uw kind. Zij geven u informatie over wat er dat schooljaar in de klas van uw kind gaat gebeuren.

 • Rapportbesprekingen


Na het kerstrapport en op het einde van het schooljaar nodigen wij iedereen uit het rapport persoonlijk af te halen en de bekomen resultaten te bespreken.

Wanneer wij dit nodig achten, nodigen wij u tussentijds uit voor een aanvullend gesprek.

Wij zijn steeds bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kan u altijd een afspraak maken.

WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL ?

Onze school heeft 1 vestigingsplaats : Langstraat 24 te Elen.
De kleuterschool huisvest 4 kleuterklassen ( van 2,5 tot 5 jaar ).
De lagere school omvat 6 leerjaren ( van 6 tot 12 jaar ).
Aan de hand van de beschikbare lestijden ( berekend volgens het totaal aantal ingeschreven leerlingen ) worden de klassen ingedeeld. Ook het secretariaat is hier gevestigd.
         Tel. : 089/56.53.44
         GSM : 0474/62.00.83
         Fax : 089/56.53.44
         e-mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
         website : www.basisschool-elen.be

Leerkrachtenteam

Directie                  Marinette Leenders

2,5 j. kleuters          juf. An Dexters
3 j. kleuters            juf. Sonja Hoeven
kinderverzorgster     juf. Mariëlle Holtof
4j. kleuters             juf. Linda Geuskens

5j. kleuters             juf. Annemie Driessens
ondersteuning                   juf. Iris Dirkx
bewegingsopvoeding          Mr. Jos Muermans

Eerste leerjaar                  juf. Inge Neyens en juf. Goele Willen ( deeltijds )
Tweede leerjaar       juf. Gerty Hermans
Derde leerjaar                   juf. Annick Otten en juf. Goele Willen ( deeltijds )
Zorg                      juf. Annick Otten
Vierde leerjaar         juf. Iris Op ’t Eijnde
Vijfde leerjaar          juf. Sofie Henckens en juf. Martiene Vanthoor
Zesde leerjaar                   juf. Tine Rutten
Bewegingsopvoeding          juf. Karen Coenen
ICT-ondersteuning    Mr. Lucien Hermans en Mr. Bart Merken
Preventiebeleid        Mr. Jos Vrinssen
Administratie           juf. Sabine Dreezen

Schoolbestuur

* Schooljaar : de periode van 1 september tot en met 30 juni
* Schoolbestuur :
         - Benaming : vzw KBELS Steenkuilstraat 55  3650 Dilsen-Stokkem
         Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is          verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke
         voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ze is ook verantwoordelijk
         voor de benoeming van het personeel en neemt de eindverantwoordelijkheid.
         - Samenstelling :
         Voorzitter :    Dhr. Jean-Marie Bisschops
         Secretaris :    Mevr. Rosette Merlo
         Leden :         Dhr. Ronny Conings
                            Dhr. Jan Moors
                            Mevr. Ghislaine Vandeboel

 Scholengemeenschap :
           
- Benaming : Eycker Katholieke Basisscholen Maasland
         - Samenstelling : VBS "De Startbaan" Lanklaar, VBS "Uiterwaard" Stokkem, VBS "De
         Twinkelaar" Elen, BuBao "De Wikke" Maaseik, Kleuterschool "De Beverburcht"
         Maaseik en Lagere school "De Boomgaard" Maaseik.

* Klassenraad : directie en leerkrachten van de betrokken leerlingengroepen.

* Ouderraad : werkt mee aan de schoolorganisatie. Zij ondersteunen de school bij verschillende initiatieven zoals schoolfeest, zomerfeest, kerstmarkt,.... Zij denken mee over het beleid door actief deel te nemen aan de schoolraad.
         Voorzitster :            Mevr. Vanderveken - Vandebroek
         Ondervoorzitster      Mevr. Stevens - Opsteyn
         Penningmeester       Dhr. Praet
         Leden                    Mevr. Moonen-Sleven, Mevr. Mardaga-Drijkoningen, Mevr.                                  Claessens-Van Kwikkelberghe , Mevr. Koch - Aerden, Dhr.                                    Houben en Mevr. Mestrom - Hubert


* Schoolraad : is een inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten en lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Samen overleggen ze over schoolreglement, organisatie, schoolrekening, veiligheid, gezondheid ...
         Voorzitter :    Dhr. Erik Praet
         Secretaris :    Mevr. Marinette Leenders
         Personeel :    Mevr. Gerty Hermans, Mevr. Linda Geuskens
         Ouders :       Dhr. Erik Praet, Mevr. Peggy Koch - Aerden
         Lok. gem. :   Dhr. Jos Aegten, Mevr. Lyda Van den Bruel - Spits

* LOC : inspraakorgaan met vertegenwoordigers uit het schoolteam en eigen schoolbestuur. Zij overleggen over alle personeelszaken zoals arbeidsreglement, arbeidsvoorwaarden, taakverdeling ...

* CLB : Vrij CLB Maasland Vossenbergstraat 12 3680 Maaseik Tel. 089/36.57.80 Hier kunnen ouders terecht voor vragen over studiekeuze, studierichtingen, leerproblemen, preventieve gezondheidszorg en vaccinaties, opvoedings- en gedragsproblemen.
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen : - het leren en studeren
         - de onderwijsloopbaan
         - de preventieve gezondheidszorg
         - het psychisch en sociaal functioneren


Organisatie van de school

Schooluren

         Voormiddag   van 8u30 tot 12u05
         Namiddag      van 13u20 tot 15u15

De lessen starten elke dag om 8u30. Elke leerkracht is minstens om 8u15 op school aanwezig. Na het einde van de lessen ( om 15u15 en op woensdag om 12u05 ) is er een kwartier toezicht gegarandeerd.

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen die gebruik maken van de stedelijke kinderopvang ’t Kadeeke worden door hen tijdig naar school gebracht en ook ter plaatse afgehaald.

Mensen die omwille van welke reden dan ook geen gebruik maken van deze opvang kunnen sinds enkele jaren op school terecht voor naschoolse opvang.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 17u30

De bijdrage ( eenmaal per maand te betalen ) hiervoor bedraagt € 1,50 per kind per dag. ’s Morgens worden de kinderen opgevangen op de speelplaats of evt. in de gang ( zeker in de winterperiode ) vanaf 8u. Voor 8u. is er niemand aanwezig op school en zijn uw kinderen zonder toezicht.

Tijdens de middagpauze worden de kinderen die naar huis gaan eten terug verwacht vanaf 12u50.

HUISWERK, AGENDA EN RAPPORT

Huiswerk
In de lagere school krijgen de kinderen drie tot vier keer per week een huistaak en/of les mee. Dit is normaal op maandag, dinsdag, donderdag en evt. vrijdag maar kan door omstandigheden ook op een andere dag.

Zeker vanaf de derde graad kunnen er dagelijks lessen en/of opzoekingswerk opgelegd worden. Er wordt dan ook bijzonder aandacht geschonken aan het leren leren, het plannen, het organiseren van vooraf opgegeven taken die tegen een bepaalde dag moeten klaar zijn.

Elke taak is een herhaling of inoefening van reeds geziene leerstof in de klas. Soms kan het ook een voorbereiding zijn.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat uw kind de taken alleen oplost. Het is wel belangrijk dat u uw kind aanmoedigt om eraan te beginnen en controleert of alle taken zijn uitgevoerd.

Corrigeren, lesgeven of zelf oplossen is verkeerd. Het veroorzaakt een foutief beeld bij de leerkracht over de mogelijkheden van uw kind.

Agenda

Alle taken en lessen worden zorgvuldig genoteerd in het agenda van de leerling. Allerlei mededelingen worden erin geschreven. Ook de ouders kunnen er een boodschap voor de leerkracht in noteren. Schenk dus dagelijks aandacht aan dat agenda ! Het is een handige vorm van communicatie in de lagere school. Tenminste wekelijks verwachten we ook een handtekening ter controle.

Rapport

Op het einde van elk trimester krijgen de kinderen van de lagere school een individueel rapport mee naar huis. Het is goed hier de nodige aandacht aan te schenken en het met uw kind te bespreken. Vergelijken met andere kinderen uit de klas wordt niet gedaan. We bespreken de resultaten in verhouding tot de individuele talenten en de persoonlijke inzet.

Aangezien ieder kind andere gaven en talenten maar ook gebreken heeft, is het oneerlijk klasgenoten met elkaar te vergelijken. Wie zich inzet, verdient een pluim.

Samenwerking
Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan steeds een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. Op geregelde tijdstippen organiseren we oudercontacten.

De organisatie van de oudercontacten

Ouders die contact willen opnemen met de school nemen eerst contact op met de directie. Rechtstreeks naar de klas stappen zonder voorafgaande afspraak wordt niet gewaardeerd en stoort het klasgebeuren.
- Driemaal per jaar worden de ouders van de lagere school uitgenodigd voor een persoonlijk contact.     
         * Eind oktober voor een gesprek i.v.m. de aanpassing aan de nieuwe klas
         * Na de eerste reeks proefwerken om de leervorderingen te bespreken
         * Op het einde van het schooljaar

- De ouders van de kleuters worden in de helft van het schooljaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
- Een afspraak met de klasleerkracht of directie is altijd mogelijk. Tijdens de lesuren of onaangekondigd kan dit niet, tenzij in noodgevallen.

Samenwerking

Met externen
Centrum voor leerlingenbegeleiding ( CLB )
         Onze school werkt samen met het VCLB MAASLAND afdeling Maaseik.
         Adres : Vossenbergstraat 12
                   3680 Maaseik
                   Tel. 089/36.57.80
                   Contactpersoon CLB : Dhr. Tommy Breuls
                   Psycho-sociaal medewerkster : Mevr. Ingrid Luys
                   Verpleegster : Mevr. Miranda Valkeners
                   Dokter : Mevr. Johanna Milis


Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure regelgeving Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Diocesane pedagogische begeleiding
         Adres : Tulpinstraat 75
                    3500 Hasselt
                    Tel. 011/26 44 60
                    www.diohasselt.be

Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap
         Ressortinspecteur     Dhr. Paul Lemmens
                                      Grotestraat 128
                                      3631 Maasmechelen-Boorsem

         Inspectie Rooms-Katholieke godsdienst    Dhr. Rik Snijkers
                                                                  Koning Albertlaan 43
                                                                  3680 Maaseik

Lokaal overlegplatform
         Voorzitter :    Mevr. Marita Leyssen
         Adres :                   Rozenlaan te Dilsen-Stokkem
         E-mail :         Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Commissie inzake leerlingenrechten
         Adres :         Commissie inzake leerlingenrechten
                   t.a.v. Daphne Rombauts ( Basisonderwijs )
                   H. Consciencegebouw 2A25
                   Koning Albert-II laan 15
                   1210 Brussel

Commissie Zorgvuldig Bestuur
         Adres :         Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
                   AGODI
                   t.a.v. Marleen Broucke
                   Adviseur
                   Kamer 1C 24
                   Koning Albert II-laan 15
                   1210 Brussel