inschrijvingen schooljaar 2014-2015           INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN

 

1. ALGEMEEN

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan behoudens :

 • het niet langer akkoord gaan met het pedagogisch project of het schoolreglement
 • wanneer de ouder(s) beslis(t)(sen) om het kind van school te veranderen
 • tuchtmaatregelen (uitsluiting van de school)

Bij elke wijziging van het schoolreglement wordt jullie terug om een schriftelijk akkoord gevraagd. Indien jullie niet akkoord zijn met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Wij gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien wij op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen wij het kind niet inschrijven. Wij kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord zijn.

2. AANMELDING EN INSCHRIJVING

De inschrijvingen gebeuren door het secretariaat (liefst na afspraak). De ouders brengen een identiteitsbewijs van het kind mee (kids-ID, SIS-kaart, ISI-pluskaart, of ander geldig document).

Het kind kan reeds voor de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden ingeschreven worden, maar wordt pas op de instapdatum volgend na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden ingeschreven in het stamboekregister van de school.

 

Volgende instapdatum voor deze kleuters van 2 jaar en 6 maanden voor het schooljaar 2017-2018:

 • vrijdag 1 september 2017: uiterste geboortedatum 01/03/2015
 • maandag 6 november 2017  (na herfstvakantie) : uiterste geboortedatum 06/05/2015
 • maandag 8 januari 2018 (na kerstvakantie): uiterste geboortedatum 8/07/2015
 • donderdag 1 februari 2018 (teldag): uiterste geboortedatum 1/08/2015
 • maandag 19 februari 2018 (na krokusvakantie): uiterste geboortedatum 19/08/2015
 • maandag 16 april 2018 (na paasvakantie): uiterste geboortedatum 16/10/2015
 • maandag 14 mei 2018 (na hemelvaartsdag): uiterste geboortedatum 14/11/2015
 • (3 september 2018 : ten laatste geboren voor 31 december 2015 / schooljaar 2018-2019)

Kinderen ouder dan 2.5 jaar: de kleuter kan direct instappen, de instapdata gelden niet / inschrijven is geen probleem voor het schooljaar 2017-2018

 

Voor het schooljaar 2018-2019 gelden de volgende inschrijvingsafspraken in alle basisscholen in Dilsen-Stokkem:

1. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.

2. Voor kinderen die voor het eerst naar school gaan - geboortejaar 2016 of die willen inschrijven in een nieuwe             school geldt een voorrangsperiode: 

 

  • Vanaf 19 maart tot en met 30 maart 2018: enkel inschrijvingen voor broers en zussen van de reeds ingeschreven leerlingen EN kinderen van het personeel van de school. 
  • Vanaf 16 april tot en met 27 april 2018: inschrijvingen volgens indicator en niet indicator leerlingen : inschrijving wordt beperkt 

De inschrijvingen worden opgedeeld volgens indicator en niet-indicator leerlingen. Er wordt bij deze opdeling rekening gehouden met volgende elementen:

 • het kind krijgt wel of niet een studietoelage
 • mama heeft wel of niet een diploma secundair onderwijs

       Als een van deze 2 elementen betrekking heeft op het kind, dan noemt men dit kind een indicator leerling.

Vanaf 2 mei 2018 : iedereen kan inschrijven zolang er plaats is in de school naar uw keuze.

Tijdens de paasvakantie (van 1 april  tm. 15 april 2018) worden er geen kleuters en / of leerlingen ingeschreven

 

3. WEIGERING

Het decreet basisonderwijs verplicht elke basisschool de maximumcapaciteit van de school te bepalen. Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht geldt voor de inschrijvingen vanaf schooljaar 2015-2016.

Onze school heeft de maximumcapaciteit (aantal zitjes) bepaald op 210 leerlingen in het lager en 120 kleuters. Eens die maximumcapaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Ouders kunnen hun kind voor het schooljaar 2018-2019 normaliter zonder probleem inschrijven. Wij dienen u hiervan op regelmatige tijdstippen op de hoogte te houden.

De situatie van het aantal zitjes voor het schooljaar 2018-2019 op 21/02/2018:  voldoende vrije plaatsen

 • lager onderwijs:      geen probleem om in te schrijven        
 • kleuteronderwijs:    geen probleem om in te schrijven 

 

4. TOELATINGSVOORWAARDEN EERSTE LEERJAAR

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

5. SCHOOLVERANDERING

Wij spreken van een schoolverandering als het kind tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni wordt ingeschreven in onze school (= de nieuwe school). Deze inschrijving schoolverandering - ondertekend door de ouder(s) - is rechtsgeldig op de eerste schooldag nadat de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke (= vroegere) school. De mededeling schoolverandering gebeurt door de nieuwe school ofwel bij aangetekend schrijven ofwel bij afgifte tegen ontvangstbewijs.