DEEL 3 :                                  HET REGLEMENT

1. Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken en dus verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Afspraken oudercontact

Ouders en school zijn partners in de opvoeding van kinderen. Het is goed dat ouders zicht hebben op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van het schooljaar/einde van augustus een info-avond. Je kan er kennis maken met de leerkracht en met de manier van werken. Ook wordt er geduid welke aandachtspunten de school in haar jaarwerking vooropstelt.
Op geregelde tijdstippen willen we ouders informeren over de evolutie van hun kind. Dat doen we via rapporten. We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten ( na een rapport of een testing bij CLB, op aanvraag van GON-begeleiding of andere externen ).
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. Het is een voordeel wanneer in het mate van het mogelijke beide ouders kunnen aanwezig zijn.
Het zou fijn zijn als je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij elke dag de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB ( de ongewettigde afwezigheden ).
Te laat komen kan niet ! De school begint om 8u30 en eindigt om 15u15. Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich bij de leerkracht met de reden van hun te laat zijn. Je kan ons tussen 8u. en 8u30 verwittigen bij afwezigheid van je kind.( evt. door in te spreken op de voice-mail )
Het VCLB Maaseik staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem ( LVS ).
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. Dan zullen we in een georganiseerd overleg vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden ( schoolintern en extern ). Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij, als school, engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door :

 • Zelf Nederlands te leren en de praten
 • Je kind naschools extra ondersteuning te bieden. De stad Dilsen-Stokkem biedt via het project “Kriebelkoffer” ondersteuning aan anderstalige gezinnen.
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er iemand bij is die Nederlands praat en verstaat.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub,…
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige TV-programma’s te laten kijken en er samen over te praten
 • Nederlandstalige vertel- en prentenboeken in huis te halen ( via bibliotheek, evt. via de school ).
 • Geregeld je kind te laten spelen bij Nederlandstalige vriendjes en/of deze vriendjes al eens bij je thuis te laten komen spelen.


Onze school is ingebed in een gemeente, een parochie, een buurt. Participatie aan wat er in die gemeenschap gebeurt is geen ijdel woord. Zoals wij meeleven met ieder personeelslid en kind afzonderlijk, leven wij ook mee met de vreugde en het leed in de lokale gemeenschap. Het is vanuit meeleven dat ook de solidariteit in denken en handelen met de grote wereld kan ontwikkeld worden.

De formele en informele dialoog met ouders is mee bepalend voor de sterkte van onze relatie met de gemeenschap. Het is de wisselwerking met de gehele gemeenschap die ons dynamisch houdt door ons uit te dagen om ons pedagogisch project dagelijks proberen waar te maken en het regelmatig in vraag te durven stellen

2. Inschrijven van leerlingen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, …. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. Dit kan pas bij een akkoord van beide ouders.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en om onze verplichtingen na te komen ten aanzien van het ministerie van onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. ( zie infobrochure onderwijsregelgeving )
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het wettelijk verplicht om les te volgen ( ook als uw kind dan nog in het kleuteronderwijs zou zitten ).
Alle lessen en activiteiten worden gevolgd, zoniet dient u de afwezigheid te staven met een erkend afwezigheidsbewijs.

3.Ouderlijk gezag

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en aandacht bieden.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. ( afspraken i.v.m. de agenda, brieven, oudercontact.. ) Wanneer er wijzigingen optreden nemen de ouders contact op met de school om de gemaakte afspraken terug aan te passen.

Co-schoolschap

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

4.Organisatie van de leerlingengroepen

De klassenraad beslist over de samenstelling van de leerlingengroepen. Wanneer een leerling in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, beslissen zij in welke klasgroep een leerling hoort. Deze beslissing kan voorafgegaan worden door een testing door het CLB om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. Dit kan zich voordoen in de kleuterschool na een instapdatum.
De school adviseert, in overleg en in samenwerking met het CLB, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Jongens of meisjes voor wie de leerstof te moeilijk is, worden in overleg met de ouders en het CLB doorverwezen naar het Buitengewoon Onderwijs en/of worden er eventueel aangepaste maatregelen genomen.

Informatie en communicatie

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind door onder meer :
- oudercontacten, info-avond, rapportbespreking,…
- informele contacten met de leerkrachten voor of na de lessen of op afspraak,
- schriftelijke mededelingen ( evt. in een schoolagenda )
- evt. contacten met het CLB
Als ouder heeft u dus steeds recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op uw kind betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens. Indien na de toelichting blijkt dat u een kopie wil van deze gegevens dan willen we benadrukken dat iedere kopie persoonlijk en vertrouwelijk dient behandeld te worden. Ze mag niet verspreid worden noch publiek gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van uw kind. Als bepaalde gegevens ook betrekking hebben op een andere leerling, dan worden deze gegevens verstrekt via een gesprek of gedeeltelijke inzage.

5. Afwezigheden

De lessen in onze school beginnen om 8.30 uur en eindigen om 12.05 uur en herbeginnen om 13.25 uur tot 15.15 uur. Voor de kinderen die naar huis gaan eten is er toezicht vanaf 12.45 uur. Gelieve de kinderen niet vroeger naar school te sturen.

Bij schoolafwezigheden geldt de volgende reglementering :

 • voor niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Het is evenwel belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die veel activiteiten missen, lopen ook meer kans om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk aan de school melden omwille van veiligheidsoverwegingen. De kleuters van de laatste kleuterklas moeten tijdens het schooljaar 220 halve dagen aanwezig zijn ( anders géén recht op schooltoelage )
 • de Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt ( ook als het een jaar langer in de kleuterschool blijft ! ). Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is niet voldoende : uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen ter zake zijn.

AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Deze afwezigheidsbriefjes zijn voorgedrukt en worden in het begin van het schooljaar aan uw kind meegegeven. Er zijn er vier en dus kan dit slechts vier keer per schooljaar door de ouders ingevuld worden. Vanaf de vijfde afwezigheid ( ook al is dit maar een halve schooldag ) is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk ( vb. telefonisch ) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk.
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie ( zoals bijv. een tandartsbezoek ), dan moet dit zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als :
- het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze schrijft "dixit de patiënt"
- het attest geantedateerd is of begin- en einddatum ogenschijnlijk vervalst werden
- het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals vb. ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden ...
Twijfelachtige medische attesten worden gelijkgesteld met onwettige problematische afwezigheden.De school zal bij twijfels het CLB contacteren.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is ( bijv. astma, migraine,... ) neemt u contact op met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

VAN RECHTSWEGE GERECHTIGDE AFWEZIGHEDEN

In volgende situaties verwittigt u de school op voorhand en bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording ter staving van de afwezigheid.
- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
- het bijwonen van een familieraad;
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank ( bijv. wanneer een kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank );
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg ( bijv. opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum );
- onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht ( staking van het openbaar vervoer, overstroming... );
- feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking ( de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst ).
Concreet gaat het over :
- islamitische feesten ( Suikerfeest : 1 dag en Offerfeest : 1 dag )
- joodse feesten ( joods Nieuwjaar : 2 dagen, Grote Verzoendag : 1 dag, Loofhuttenfeest : 2 dagen, Slotfeest : 2 laatste dagen, Kleine Verzoendag : 1 dag, feest van Esther : 1 dag, Paasfeest : 4 dagen en het Weekendfeest : 2 dagen )
- orthodoxe feesten ( Paasmaandag , Hemelvaart : 1 dag en Pinksteren : 1 dag, voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest en Kerstfeest : 2 dagen voor de jaren waarin dit niet met het katholieke Kerstfeest samenvalt )
- katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties.
- protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

AFWEZIGHEDEN WAARVOOR DE TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR NODIG IS

Opgelet ! : Deze afwezigheden, mits toestemming van de directeur, zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.
- voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden ( een rouwperiode ) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen;
- actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn ( hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar );
- de deelname aan time-outprojecten ( code O ). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties is het in het belang van de leerling aangewezen om dat als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er géén andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie;
- afwezigheden voor persoonlijke redenen. Dit kan maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar, ( al dan niet gespreid ) met op voorhand akkoord van de directeur;
- afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen ( een gemotiveerde aanvraag van de ouders, een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportclub, een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap en een akkoord met de directie ).

PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN

Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd en gewettigd kunnen worden, zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.
Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.
De school contacteert de ouders bij problematische afwezigheden en meldt dit aan het CLB. De school en het CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders, van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kind(eren), dat ter inzage is voor de verificateur. Dit gebeurt in het belang van het kind en zijn recht op onderwijs. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.
De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren, aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is. Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

6. Eén- of meerdaagse schooluitstappen ( extra-muros activiteiten )

Onze school doet actief mee aan sportactiviteiten en nodigt de leerlingen regelmatig uit om op woensdagnamiddag hieraan deel te nemen.
Per jaar bezoekt elke klas enkele theatervoorstellingen, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Bezoeken aan natuurreservaten, bibliotheek, excursies en leeruitstappen worden per klas georganiseerd, aangepast aan de leersituatie. Ze worden vooraf meegedeeld en vaak rekenen we voor vervoer op de ouders ( kostenbesparend ).Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar organiseren we tweejaarlijks zeeklassen en voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar zijn dit bosklassen. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de openluchtklassen. Ook hier dienen leerlingen bij niet-deelname op school aanwezig te zijn.
Bij extra-muros-activiteiten van een volledige dag gaat de school ervan uit dat zonder tegenbericht van de ouders, de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming geldt voor deelname. Ouders hebben het recht om hun kinderen niet te laten meegaan, mits ze de weigering, voorafgaand aan de betrokken activiteit, uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. Activiteiten zoals het bezoek aan schouwburgvoorstellingen, de bibliotheek, leeruitstappen en feestjes horen bij het programma en dienen bijgewoond te worden.

7. Getuigschrift basisonderwijs

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. ( volgens het Decreet Basisonderwijs van 25/02/1997 een leerling die slechts in één school ingeschreven is in het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd.)
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate de leerplandoelen ( eindtermen ) hebben bereikt. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.

Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen de drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. De klassenraad houdt rekening met de schoolrapporten en evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar, de gegevens uit het LVS, gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling... De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag van de bijeenkomst.

Dit getuigschrift moet voorgelegd worden bij de inschrijving in een secundaire school.

Beroepsprocedure

Wanneer we in dit punt spreken over “dagen” bedoelen we kalenderdagen ( zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend ); wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing ( binnen de drie dagen ).
 5. Binnen de drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur ( Steenkuilstraat 55 te 3650 Dilsen-Stokkem ). Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
  * het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
  * het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
  Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

8. Onderwijs aan huis ( zie ook infobrochure onderwijsregelgeving)

Leerlingen vanaf 5 jaar ( = leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar ) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis ( kleuter of lager ) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld :

 • de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval ( vakantieperiodes meegerekend ). Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op tijdelijk onderwijs ( 4 lestijden per week ) aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid ( moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen ). Bij de eerste aanvraag, tijdens het betrokken schooljaar, moet een medisch attest worden toegevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Telkens een kind opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op onderwijs aan huis. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. ( chronisch ziek = ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maand noodzaakt )
 • de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool.
 • de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
 • de afstand tussen de school ( vestigingsplaats ) en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Verder is er ook nog Bednet. Dit is een Vlaamse vzw om zieke kinderen actiever te laten deelnemen aan het schoolgebeuren. Men zorgt dan voor een virtuele schoolomgeving : zowel in de klas als in de (zieken)kamer van de leerling wordt een laptop met webcam geïnstalleerd waardoor het kind de lessen (inter)actief kan volgen, antwoorden op vragen van de leerkracht of medeleerlingen, zelfs invullen van toetsen kan via elektronische weg. Dit initiatief geldt voor tijdelijk onderwijs aan huis, chronisch zieken, kinderen uit een ziekenhuisschool en kinderen die door ongeval of ziekte tijdelijk niet naar school kunnen.

9. Orde- en tuchtmaatregelen ( zie ook infobrochure onderwijsregelgeving )
Wanneer iemand de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn :
         - een nota in het agenda
         - een strafwerk
         - een tijdje tegen de muur
         - ...
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
Een ordemaatregel is soms nodig om een kind tot rust te laten komen en/of ongewenst gedrag te neutraliseren. Het is een signaal dat bepaald gedrag niet kan en niet toegelaten wordt. Achteraf volgt er meestal een gesprek over het voorval. Samen wordt er gezocht naar een oplossing/ het voorkomen van het probleem. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt met de ouders contact opgenomen.


Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van een leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem vormt voor het verstrekken van onderwijs kan er een tuchtmaatregel worden genomen.
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling dus een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of zijn afgevaardigde dus een tuchtmaatregel nemen. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn : een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen of een definitieve uitsluiting.
         A. Preventieve schorsing
         In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om een leerling preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagend. Uitzonderlijk kan deze periode éénmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden. Ook deze beslissing wordt door de directeur ( of zijn afgevaardigde ) schriftelijk gemotiveerd.
         B. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op : wanneer we spreken over "dagen" bedoelen we alle dagen ( zaterdagen, zondagen meegerekend )

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd :
         1. De directeur of zijn afgevaardigde wint het advies van de klassenraad in en stelt   een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad
         uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
         2. De leerling en zijn ouders ( of wettelijke vertegenwoordigers ) worden schriftelijk
         uitgenodigd voor een gesprek met de directeur ( schoolbestuur ). De uitnodiging
         moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
         3. Intussen hebben de ouders ( en hun vertrouwenspersoon ) inzage in het   tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
         4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk
         gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de
         betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand ( vakantiedagen niet meegerekend ). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.
Kinderen die tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst worden of na de tuchtprocedure tijdelijk worden uitgesloten zijn in principe op school aanwezig maar nemen geen deel aan de activiteiten van hun leerlingengroep. De directeur ( of zijn afgevaardigde ) kan beslissen dat de opvang van dat kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders bekend gemaakt.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is hij/zij in principe op school aanwezig, maar neemt geen deel aan de activiteiten van de leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
        
         C. Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting
         Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De    procedure hiervoor gaat als volgt :
         1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen
         ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
         2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het
         beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze
         interne beroepscommissie.
         3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
         4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per       aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing
         is bindend voor alle partijen.

         D. Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting
         Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De
         procedure gaat als volgt :
         1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het    verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
                   - Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
                   - Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving
                   en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
         2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
         De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
         De beroepscommissie zal de betwiste uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de    vormvereisten.
         3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf
         dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is
         bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot
         uitsluiting niet op.

10. BIJDRAGEREGELING

FINANCIELE BIJDRAGE
Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. De nodige materialen worden daarvoor gratis ter beschikking gesteld. We verwachten dat de kinderen en hun ouders zich engageren om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk werd beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden ( bezoek aan..., optreden van ... ). Wij vragen daarvoor een bijdrage.
Onze schol biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht, maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen. Als er geld gevraagd wordt ( culturele of andere activiteiten ... ) dan wordt dit via een briefje of via een nota in het agenda gemeld. Geld steekt u best in een geldtasje of briefomslag met naam erop. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld omdat we de juiste kostprijs soms vooraf niet echt kennen. De basisuitrusting ( boekentas en toebehoren ) moet door de ouders aangekocht worden.

De scherpe maximumfactuur = kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Dit is door het ministerie van onderwijs vastgesteld op max. 45 euro voor de kleuterschool en max. 85 euro per schooljaar voor een lagere schoolkind.

- max. 3 culturele voorstellingen ( CC Dilsen : 2,50 euro voor een kleuter en 3 euro voor lag. ond. per keer ; tijdens het schooljaar 2014-2015 zijn er 2 activiteiten : 1 tijdens de voorleesweek en 1 tijdens de jeugdboekenweek. Deze zijn in samenwerking met de bibliotheek van de stad vermits het cultureel centrum is afgebroken en er nog geen nieuwe locatie is. Deze activiteiten worden gratis aangeboden aan de leerlingen ).
- eendaagse schoolreis ( prijs is afhankelijk van de inkomgelden en verplaatsing )
- 2-wekelijkse zwembeurt (2,15 euro per keer ; klas 3 wordt betaald door de school; klas 4 en klas 5 wordt tot 30 juni 2014 betaald door de gemeente; het zesde leerjaar gaat slechts 1 keer per maand zwemmen ).
- turnkledij ( T-shirt is op school te koop voor 7,50 euro )

DE MINDER SCHERPE MAXIMUFACTUUR ( facultatieve bos- en zeeklassen met all-in )
= maximum 410 euro voor de volledige loopbaan lager onderwijs

- zeeklas ( voor klas 5 en 6 ) 170 euro voor 5 dagen all-in
- bosklas ( voor klas 3 en 4 ) 70 euro voor 3 dagen all-in

BIJDRAGEREGELING ( niet verplicht !! ) voor diensten die de school aanbiedt
- drankbonnen : € 0,50 per stuk
- tijdschriften :Zonneland, Zonnestraal en Zonnekind +/- 30 euro per jaar
                   Kerst-, Paas- of vakantieboek : +/- 5 euro
                   Leesleeuw, leeskriebel e.d. +/- 30 euro per jaar
- naschoolse opvang : 1,5 euro per kind per keer
Deze lijst van bijdragen ( voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die niet kosteloos kunnen worden aangeboden ) werd in de schoolraad overlegd ( activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen, maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs/ verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid maar het onderwijs verlevendigen / diensten die de school aanbiedt zonder verplichting ) en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders wordt doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.

BETALINGSMODALITEITEN

- bij het organiseren van schooluitstappen vb. schoolreis wordt prijsbewust overlegd en gebeurt de betaling contant.
- het zwemgeld wordt bij het begin van elk semester betaald en de leerkracht noteert wie wel/niet zwemt en maakt op die manier op het einde van het schooljaar een afrekening voor elk kind.
- de betaling voor bos- en zeeklassen gebeurt met een inschrijvingsgeld gevolgd door een spaarsysteem met een maandelijkse bijdrage gespreid over het betreffende schooljaar . Er bestaat de mogelijkheid om dit bedrag in één keer te betalen.
Indien u problemen ondervindt met een betaling, dan kan u contact opnemen met de directie. Er worden dan afspraken gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.
Bij niet-betalen heeft het schoolbestuur het recht om eventueel over te gaan tot een juridische procedure. Bij afwezigheden en annulering kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

SPONSORBELEID

De school werkt met officiële middelen, gesubsidieerd vanwege de overheid. De basisuitgaven zijn voorzien. Het is nooit de bedoeling van de school om regelmatig sponsoring te vragen. De noden zijn echter groter dan de middelen. Vandaar dat de school af en toe steunacties organiseert ( schoolfeest, eetdag, ... ). Tijdens deze steunacties kan het gebeuren dat we sponsoring krijgen die bijdragen tot de financiële steun. In ruil ontvangen de gulle schenkers een naamsvermelding ( gericht naar de volwassenen ). Deze sponsoring betreft telkens kleine bedragen vb. drukwerk, prijzen tombola... Het kan eveneens voorkomen dat we deelnemen aan buitenschoolse acties die onze ( en uw ) medewerking vragen en die op hun beurt sponsoring afdrukken op het actiemateriaal vb. Kom op tegen kanker, Rode Kruis .... Wij menen dat deze sponsorvormen tot het maatschappelijk leven behoren en geen negatieve invloed hebben op de opvoeding van de kinderen. Ze druisen niet in tegen het opvoedingsproject en de algemene werking van de school. Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt, zelfs als het gaat om bijv. de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie gevraagd wordt waarmee ouders of leerlingen in schoolverband geconfronteerd worden. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de
         Commissie Zorgvuldig Bestuur, Departement Onderwijs
         Secretariaat-generaal t.a.v. Willy Van Belleghem  Kamer 5B25
         Koning Albert II-laan 15 , 1210 Brussel

12. Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren.

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Ethias

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

13. Welzijnsbeleid

ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING

Indien zich een ongeval voordoet op school,wordt de leerling door de leerkracht, de directie of ouders begeleid naar een geneesheer in de buurt. De ouders worden zo snel mogelijk verwittigd. Soms is er reden tot twijfel of een medische tussenkomst wel nodig is. In dergelijke gevallen krijgt uw kind een ongevalformulier mee voor het geval later op de dag blijkt dat er toch een bezoek aan de huisarts nodig is. De klastitularis probeert u dan ook te bereiken na schooltijd. Het is belangrijk dit formulier juist en snel in te vullen. Ook de behandelende arts moet een deel invullen. Belangrijk om weten is ook dat u zelf eerst de kosten dient te betalen en nadien het remgeld terugkrijgt van de verzekering. Zowel bij de apotheker als bij het ziekenfonds moet u een attest vragen.

Al onze leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels tengevolge van een ongeval tijdens alle activiteiten georganiseerd door de school. Dit geldt ook wanneer de activiteit plaatsheeft buiten de schoolmuren of na de gewone schooltijd.Leerlingen zijn verzekerd voor de normale verplaatsing naar en van de school. Hierbij geldt als regel dat men de gewone weg volgt. Dit is niet noodzakelijk de kortste. De veiligste weg kan langer zijn maar is uiteraard beter.

Schade aan fietsen, kledij, sieraden en dergelijke komen niet in aanmerking voor tussenkomst bij valpartijtjes of ruzies tussen kinderen. Het is daarom belangrijk de fietsen steeds op slot achter te laten en sieraden en dure kledij thuis te laten.

De school heeft ook een verzekering onderschreven voor alle vrijwillige medewerkers. Dit zijn zowel de helpers tijdens feesten als zij die (klas)groepen mee begeleiden op vraag van de school of gratis een klus komen klaren als steun voor de school.

Voor het vervoer van leerlingen door vrijwillige ouders geldt hun autoverzekering voor de inzittenden. Bereidwillige chauffeurs mogen nooit meer kinderen meenemen dan de verkeerswetgeving toestaat !

Verzekering van de vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent nemen wij dit hierin op.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht

Veiligheid op school

In onze school is er aandacht voor de veiligheid zowel in de klas als op de speelplaats. De kleuters en de kinderen van de lagere school hebben een aparte speelplaats en aparte toegang.

Enkele malen per schooljaar doen wij met de kinderen een evacuatieoefening zodat in geval van brand geen grote paniek zou ontstaan bij de kinderen en het personeel.

Ook buiten de school is veiligheid erg belangrijk. Het is dan ook belangrijk dat alle ouders altijd het juiste voorbeeld geven op de parking en wanneer ze samen op weg zijn in het verkeer.

Onze kinderen mogen nooit op straat zonder begeleiding. Na de schooldag verlaten zij de school in rij met toezicht.

Verlaten van de school en na schooltijd terugkeren.

Indien uw kind alleen naar huis mag, verlaat het de school met de overzetrij. We geven uw kind niet mee met derden zonder dat u ons hiervan vooraf op de hoogte bracht, liefst schriftelijk of persoonlijk, uitzonderlijk via een telefoontje.

Vergeten is menselijk. Nakijken of je alles hebt vooraleer je vertrekt, is een goede gewoonte. Als opvoeders hebben we de taak onze leerlingen dit aan te leren. Wie de school verlaat bij het einde van de schooldag heeft eerst nagekeken of hij/zij alles meegenomen heeft wat nodig is voor de taken of lessen. Het is dus niet toegelaten dat leerlingen na schooltijd terugkeren naar school. Ook het veiligheidsaspect speelt hier een rol. Achtergelaten zaken zijn dan veilig en onderweg kan er geen ongeval gebeuren tijdens de bijkomende verplaatsing. De schoolverzekering komt dan trouwens niet tussen. Immers men is dan op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats !

De leerling die hierdoor geen huiswerk kon maken of geen les kon leren, wordt niet gestraft. De volgende dag krijgt hij/zij de kans de taak uit te voeren. Indien natuurlijk blijkt dat de leerling van slechte wil was of bij herhaling volgt uiteraard wel een sanctie.

ROOKVERBOD

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 u ’s morgens en 18.30 u ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

PREVENTIE EN WELZIJN
PREVENTIE

Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid ter harte. Niet enkel omdat het wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht, maar ook om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven ( zorg dragen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school en voor de natuur ).
Het advies en de medewerking van de preventie-adviseur is onontbeerlijk, maar ook het personeel, de leerlingen en hun ouders mogen hun medewerking verlenen, want het welzijnsbeleid maakt op die manier méér kans op slagen.

De verkeersveiligheid krijgt in onze school een zéér belangrijke plaats. We proberen door verschillende acties de leerlingen en hun ouders te motiveren om veilig deel te nemen aan het verkeer. Hierbij denken we voor de kinderen aan veiligheidsvestjes, veilige fietsen, fietshelmen, fietsvaardigheidstraining,....

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter met de juiste dosering en toedieningswijze. Bij een ongeval of ziekte van één van onze leerlingen volgen we een stappenplan ( zie eerder ). Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale ( via de mond ) of percutane ( via de huid ) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

Stappenplan bijongeval of ziekte :

 • eerste hulp :
 • dokter
 • ziekenhuis
 • verzekeringspapieren
 1. contactpersoon
 2. procedure

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimtes op school. In openbare plaatsen geldt dit rookverbod op weekdagen tussen 6.30 uur en 18.30 uur. Dit verbod geldt eveneens tijdens extra-muros-activiteiten. Bij overtredingen kunnen er orde- en tuchtmaatregelen genomen worden.  

14. Leefregels

 1. BEWEGINGSOPVOEDING EN SPORT

De lessen bewegingsopvoeding ( lichamelijke opvoeding en zwemmen ) maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Enkel een medisch getuigschrift kan een leerling vrijstellen. Culturele of religieuze redenen tellen niet.
Alleen voor de lessen bewegingsopvoeding in de lagere school wordt een uniform gedragen dat op school wordt aangekocht. Ons uniform bestaat uit een T-shirt met het logo van de school en een blauw of zwart katoenen broekje met korte pijpen.Zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere school zijn witte turnpantoffels met witte zolen verplicht. Om de veertien dagen gaan de kinderen om beurt zwemmen ( klas 1-4-5 ) ( klas 6 slechts éénmaal per maand) dan klas 2-3. Gelieve alle turn- en zwemkledij van uw kind te voorzien van de naam van uw kind om verlies te voorkomen.

Er worden regelmatig naschoolse sportactiviteiten georganiseerd op woensdagnamiddag. Meestal is dit in samenwerking met meerdere scholen via SVS. Deelname hieraan is volledig vrij. Vaak is er een indeling per leeftijd of per klas. Er is veel variatie : veldlopen, voetballen, zwemmen, dans, netbal, gymland enz. Dit is een aanbod naar de kinderen toe om hen vaker te doen bewegen. De ouders zijn aanwezig of spreken met elkaar af voor de verplaatsing. Begin- en einduur vallen niet samen met de gewone schooluren. Er is geen opvang voorzien door de school voor of na de sportactiviteit.

Sommige sportactiviteiten gebeuren tijdens de schooluren per klas of leerlingengroep. Enkele voorbeelden zijn veldloop, Maaslandse gordel voor scholen, voor de kleuters rollebollen en schaatsen.

Voor de lagere school is er ook een zomerse sportdag.

 1. OPENLUCHTKLASSEN

Om de twee jaar gaan de leerlingen van het derde en vierde leerjaar drie dagen op bosklas en de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan dan een week op zeeklas. Het is de bedoeling dat alle leerlingen aan de openluchtklas van hun klas deelnemen. Ouders hebben evenwel het recht om hun kind niet mee te laten gaan op extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school.

Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan deze activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. Zij volgen dan aangepaste activiteiten in een andere klas.

Regelmatig bezoekt een klas een bepaalde activiteit of plaats. Iedereen kent de traditionele leerwandelingen, herfstwandeling,….Klassen verkennen ook de schoolomgeving of de regio.

Uiteraard is er voor de andere klassen de jaarlijkse schoolreis. De kleuterklassen trekken er samen op uit, de lagere school in twee of drie groepen. Er zijn steeds verschillende bestemmingen per groep.

3. ETEN EN DRINKEN

De kinderen krijgen de gelegenheid om tijdens de speeltijd iets te eten en te drinken. De kleuters doen dit voor of na de speeltijd in de eetzaal om geknoei te voorkomen. De leerlingen van de lagere school eten en drinken tijdens de speeltijd op de speelplaats als zij dat wensen. Snoep is verboden. Gezonde voeding is erg belangrijk voor onze opgroeiende kinderen. Kinderen eten de laatste jaren steeds minder groenten en fruit. Daarom werd de woensdag uitgeroepen tot fruitdag. Dan zijn alle koeken verboden en mag er enkel groente of fruit gegeten worden.

Kinderen vinden fruit wel lekker, maar eten het veel te weinig. Door samen fruit te eten en er extra aandacht aan te besteden, hopen we dit een beetje te veranderen.

4. GEDRAG EN HOUDING ZOWEL IN ALS BUITEN DE SCHOOL EN LEEFREGELS

In onze school is het de gewoonte dat iedereen tegenover allen altijd beleefd is en zich correct en vriendelijk gedraagt. We drukken ons steeds uit in een beschaafde omgangstaal. Anderen opzettelijk pijn doen ( vechten, stampen, pesten, …. ) of uitschelden is verboden en zal bestraft worden. Brutale of gevaarlijke spelen zijn niet toegelaten. Het is op de speelplaats verboden met leren ballen te spelen. Enkel zachte ballen zijn toegelaten. Er werd een regeling uitgewerkt om af te wisselen tussen de verschillende delen van de speelplaats zodat elk leerjaar eens de kans heeft om op de wei te voetballen.

Iemand die zich storend gedraagt of de afspraken niet naleeft zal een berisping of strafwerk krijgen. Voor ernstiger en hardnekkiger overtreders zijn bij decreet door de overheid orde- en tuchtmaatregelen voorzien die wij hopelijk nooit zullen moeten toepassen.

Als u vindt dat uw kind onrecht is aangedaan door andere leerlingen wendt u zich tot de titularis of de directie en niet tot de leerling in kwestie. Het gesprek hierover gebeurt nooit in de klas maar discreet onder vier ogen. U maakt dus een afspraakje met de leerkracht of de directie.

Als u op vraag van de school helpt bij een activiteit kan het wel gebeuren dat u een leerling tot de orde moet roepen om erger te voorkomen. U roept er dan de leerkracht bij die zal overnemen en eventueel een sanctie toepassen.

Na het eerste belsignaal gaan de kinderen direct in de rij staan. De leerkrachten voegen zich bij hen.

Wanneer uw kind iets bij zich heeft van een ander kind of van de school verwachten we dat u het de volgende dag terug meegeeft en ons verwittigt. Ieder kraaltje, puzzelstukje of pinnetje in de zak van uw kind kan een onmisbaar deel zijn van een schoolwerkje.

Om teleurstellingen te vermijden is het best dat uw kind speelgoed en waardevolle zaken gewoon thuislaat. Op school is er immers genoeg materiaal aanwezig waarmee uw kind kan werken en spelen.

Juwelen, zakgeld of waardevolle voorwerpen ( zoals GSM, IPOD…. ) zijn op school overbodig. De school kan voor verlies of beschadiging van deze dure voorwerpen niet verantwoordelijk gesteld worden. Diefstal en vandalisme worden in onze school niet geduld !

Wanneer wij met onze leerlingen op uitstap gaan of gewoon of leerwandeling verwachten wij van hen een voorbeeldig en rustig gedrag. Wij leren hen ook overal af te blijven en voorzichtig te zijn.

Het is nodig dat alle ouders hieraan meewerken en hun kinderen op dezelfde manier leren zich gedragen op school en elders.

5. KLEDIJ EN UITERLIJK

Iedereen komt uiteraard altijd gewassen en met propere kledij aan naar school. Er is geen schooluniform behalve voor de lessen bewegingsopvoeding in de lagere school. Toch verwachten we dat iedereen zich kleedt volgens de normaal gangbare normen in onze school en cultuur.

Uitspattingen of een uiting via kledij van een andere norm, cultuur of religie worden niet toegelaten. Er is geen enkel hoofddeksel toegelaten in les- of klaslokalen noch in de refter.

Gezien ons klimaat in België is het vaak nodig voorzorgsmaatregelen te nemen en aangepaste kledij te voorzien. Gelieve steeds te zorgen voor vastzittend schoeisel, dit om ongelukken te vermijden.

6. LEEFMILIEU

Afval en restjes horen thuis in de vuilnisbakken en niet op de speelplaats of op de grond. We sorteren milieubewust. Papier en karton wordt verzameld voor de maandelijkse ophaalbeurt. Het restafval belandt in de grijze container.

Om milieubewust te zijn willen we het afval zo veel mogelijk beperken of voorkomen. Iedereen brengt de boterhammen of koeken mee in een goed afsluitende brooddoos zonder aluminiumfolie. De lievelingsdrank van uw kind geeft u mee in een onbreekbare drinkbus met betrouwbare sluiting.

7. SCHOOLMATERIAAL

De toegang tot het onderwijs in de kleuter- en lagere school is gratis. Dit betekent dat er geen inschrijvingsgeld moet betaald worden. Het schoolbestuur mag wel een bijdrage vragen voor de activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn om de eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen te bereiken. Hierbij dient de school een strikte maximumfactuur te respecteren. Het materiaal is vaak erg duur en moet dus voorzichtig en met zorg behandeld worden. Iedereen die schade toebrengt aan materiaal, meubilair of gebouwen zal de kosten betalen voor de herstelling of vervanging. Indien het schoolmeubilair oorzaak is van schade ( bijvoorbeeld aan kledij ) moet u de directie verwittigen. Er wordt dan een gepaste regeling getroffen om u schadeloos te stellen. Dit geldt niet bij ongeoorloofd gebruik of wanneer er juwelen of gadgets zijn meegebracht die absoluut overbodig zijn.

8. TOEGANG TOT DE LOKALEN

Alle kinderen hebben tijdens de schooldag toegang tot de klaslokalen, speelplaats en toiletten mits toelating van de leerkracht. Voor en na de lessen en tijdens de speeltijden is de toegang tot de klaslokalen verboden.

15. Revalidatie

In de lagere school kan revalidatie tijdens de lesuren, op initiatief van de ouders, enkel als er een gemotiveerd verslag van een erkende instantie is en mits toestemming van de directie en het CLB.

16. PRIVACY

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in eigen publicaties…
De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan u dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

17. Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de "infobrochure onderwijsregelgeving". Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.basisschool-elen.be . De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via papier of via mail ( zoals u ons te kennen gaf ). Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

 

Bijlage 1                       Kostenraming ouderbijdragen

Er zijn een aantal verplichte activiteiten waarvoor een bijdrage aan de ouders wordt gevraagd. Enkele verplichte activiteiten zijn volledig op de kosten van de school zoals het zwemmen voor het derde leerjaar.

Wij vragen een bijdrage voor

Richtprijs of huidige kostprijs

Zwemlessen ( verplicht )

1ste, 2de en 6de leerjaar

3de leerjaar

4de en 5de leerjaar

€ 2,15 per zwembeurt

betaald door de school

betaald door de gemeente Dilsen-Stokkem
tot 30 juni 2014

Schooluitstappen ( verplicht )

Schoolreis : ganse dag

De kostprijs zit rond de € 25.

Voor de kleuters bedraagt dit ca. € 10.

Sportdag ( verplicht )

Alle klassen van de lagere school hebben op het einde van het schooljaar een sportdag. De kostprijs is afh. van de gevraagde toegangsgelden

 

Turnuniform ( verplicht )

Witte turnpantoffels

T-shirt met logo van de school : op school aan te kopen

Een zwart of blauw katoenen broekje met korte pijpen

Vrij aan te kopen

€ 7,50

Vrij aan te kopen

U kunt vrij intekenen voor een aantal niet-verplichte activiteiten of diensten

Huidige kostprijs

Naschoolse opvang

€ 1,5O per kind per dag

Tijdschriften

Prijs per trimester/schooljaar :

Dopido : € 11,00 / € 32

Dokadi : € 11,00 / € 32

Doremi : € 11,00 / € 32

Zonnekind : € 12 / € 32,5O

Zonnestraal : € 12 / € 32,5O

Zonneland : € 12 / € 32,5

Fotograaf

Klasfoto : vorig jaar : € 2,OO

Openluchtklassen ( even jaren )

Bosklas : twee nachten in Voeren

Zeeklas : één week in Oostende

Ongeveer € 70

Ongeveer € 170

Bijlage 2                               Formulier toetreding ouderraad

Alle ouders die graag mee willen werken in onze ouderraad, nodigen we uit zich kandidaat te stellen door middel van onderstaand formulier.

Er is geen ledenbijdrage.

KANDIDAATSTELLING als lid van de ouderraad van de

VBS “De Twinkelaar” Elen, Langstraat 24 te Elen

Ondergetekende stelt zich hierbij kandidaat om toe te treden tot de ouderraad van onze school.

Naam en voornaam : _______________________________________

Adres : _____________________________________________________

Telefoon / GSM / e-mail : _______________________________________

Naam en voornaam van de kinderen in onze school en hun huidige klas :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum : _______________________________

Handtekening :

Dit exemplaar terug aan de school bezorgen. Dank u.

De school geeft het door aan de voorzitster van onze ouderraad Mevr. Vanderveken - Vandebroek.