plusklas logo

PLUSKLASWERKING


 

Inleiding

Op het einde van schooljaar 2013-2014 kregen we de vraag naar extra ondersteuning voor kinderen die wat voorop lopen in hun ontwikkeling.
Voorheen kregen deze kinderen extra uitdaging door moeilijkere oefeningen en verrijkingsopdrachten.

Maar niet iedereen maakt graag extra taken. Daarom werd beslist te informeren hoe andere scholen hiermee omgingen. Deze zoektocht leidde naar een aanbod aan onmiddellijk inzetbare materialen, een enthousiaste ouder die tijd vrij wil maken en een begeleidende rol wil opnemen zodat we vanaf 1 september een plusklaswerking kunnen opstarten.

Onze school wil goed onderwijs geven door ieder kind kansen te bieden zodat ze een goed zelfbeeld opbouwen. Daarom hebben ook hoogbegaafde kinderen nood aan uitdagingen op maat, net als alle andere kinderen. Daarvan kunnen ze groeien, op hun niveau.

 


 

Doel

De bedoeling van de plusklaswerking is :

  • inspelen op hun behoefte, hun talenten
  • ze stimuleren in hun ontwikkeling
  • mogelijkheden scheppen om succes te ervaren maar ook om te leren falen, hun grenzen te ontdekken en te leren overwinnen.

Zoals meerdere scholen bouwen we een degelijk zorgbeleid uit. De eerste zorg gaat naar de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, extra kansen, meer oefening en/of begeleiding. Maar kinderen die hoog- of meerbegaafd zijn hebben ook zorg nodig. Ook voor deze kinderen werken we momenteel een beleid uit. Zo willen we deze kinderen alle kansen geven zodat ze optimaal kunnen ontwikkelen.

We willen hen niet enkel voor het cognitieve aspect maar ook voor het sociaal-emotioneel functioneren zo veel mogelijk kansen bieden.

Om de cognitieve ontwikkeling te verrijken zoeken we uit of een verkorte instructie kan helpen. We dispenseren of ontheffen de leerlingen ook van overvloedige herhalings- en inoefenmomenten. Zij hebben dikwijls minder behoefte aan instructie, maken grotere leerstappen en hebben zelden nood aan herhalingsstof. Door de leerstof compacter te maken, maken we tijd vrij voor een extra aanbod. Zo verrijken we het curriculum.
Het verrijken en aanbrengen van studievaardigheden is erg belangrijk, ook bij deze kinderen. Zij verwerven de leerstof dikwijls zonder dat ze hiervoor veel inspanning moeten leveren en omdat ze vaak kunnen rekenen op een goed geheugen. De kans bestaat dat ze basisvaardigheden missen die erop gericht zijn leer- en werkstrategieën te ontwikkelen.

 

Voor wie ?

Ouders of leerkrachten denken soms dat hun kind of leerling hoogbegaafd is. Dat vermoeden van hoogbegaafdheid kan gestaafd worden door schoolresultaten, het leerlingvolgsysteem, observaties en andere. Als er een blijvend vermoeden is van HB wordt een IQ-test afgenomen. Ouders stemmen toe dat het CLB deze IQ-test afneemt. Na deze test is er een overleg met de klasleerkracht, de zorgcoördinator, directeur, de ouders en het CLB.
Haalt de leerling een IQ-score die hoger is dan 130 dan wordt het vermoeden van hoogbegaafdheid bevestigd. We verzamelen meer informatie over het gehele functioneren van de leerling. Dat is nodig om een totaalbeeld van het kind te krijgen. Hieruit vertrekken we om tijdens een multidisciplinair overleg ( MDO ) een handelingsplan op te stellen. Daarna is er overleg met alle betrokkenen. De ouders krijgen informatie over de geplande initiatieven. Tijdens een volgend afstemmingsgesprek kan het handelingsplan nog aangevuld of aangepast worden.

SCHEMA

Vermoeden van hoogbegaafdheid       

  • door de ouders
  • door de leerkracht

Blijvend vermoeden : IQ-test door CLB

Overleg : directie, leerkracht, ZoCo, CLB

IQ > 130 -----      totaalbeeld van het kind bekijken, extra info

MDO : met ouders een afstemmingsgesprek dat uitmondt in een handelingsplan (sterktes van het kind aanwenden en zwakke punten aanpakken)

 

Praktische uitvoering

De leerling die met een positief resultaat getest werd door CLB neemt deel aan de activiteiten van de plusklas.
Er worden voor de deelname concrete afspraken gemaakt tussen het kind en de ZoCo middels een contractje.
Er wordt geschrapt in de basisleerstof van de klas. Zo is er dagelijks mogelijkheid tot differentiatie via verrijkingsoefeningen rekenen en taal.
Eénmaal per week komen de leerlingen van de plusklas samen ( met een begeleidende ouder evt. ZoCo )

De plusklas is niet vrijblijvend voor de leerlingen.
We willen een evaluatie verbinden aan het werk van de pluswerking d.m.v. een evaluatiegesprek met het kind, de ouders, de ZoCo en de leerkracht. Wie instapt, doet dit ook voor het ganse schooljaar. Bij het begin van de week kiezen de kinderen drie extra taakjes uit de map, die ze in de klas tijdens de vrijgekomen tijd zelfstandig afwerken. Eénmaal in de week komen ze samen met hun begeleider om de voortgang hiervan te bespreken.
Ook de zorgleerkracht neemt deze kinderen op afgesproken tijdstippen apart om hun te begeleiden bij hun extra werk. Dit kan een project zijn dat ze zelfstandig uitwerken. Afhankelijk van hun interesse en mogelijkheden kan dit kort en bondig of reeds diepgaander aangepakt worden. Ook het inschakelen van ICT bij de neerslag van dit alles hangt samen het bereikte ontwikkelingsniveau.

Deze werking wordt door de betrokken volwassenen regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.